menu
X

Vaše zpráva


Obchodní podmínky

RENTHELPER – AUTOPŮJČOVNA PRAHA

Zde se můžete seznámit se zněním smlouvy o pronájmu dopravního prostředku naší autopůjčovny a jejími přílohami, které tvoří obchodní podmínky autopůjčovny Renthelper a předávací protokol. Pokud si chcete smlouvu vytisknout, můžete si ji stáhnou ve formátu Pdf.: Smlouva o pronájmu vozidla VZOR VZOR SMLOUVY:

Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015

uzavřená podle § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

 (dále jen „Smlouva“)

mezi Pronajímatel: RENT HELPER Praha s.r.o Sídlo:                        Bělohorská 167/164, Praha 6, 169 00 Jednající:                 Janem Formánkem Bankovní spojení: České spořitelna, a.s. Č. účtu:                    3461180319/0800 IČ:                            26411032 DIČ:                         CZ 26411032 Zápis v OR Spisová značka C 221634, vedená u Městského soudu v Praze dále jen „Pronajímatel“, na straně jedné a Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: dále jen „Nájemce“, na straně druhé, dále také společně jako „Strany

I. Předmět smlouvy

 1. Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci na dobu uvedenou v čl. II této Smlouvy užívání dopravního prostředku uvedeného v tomto článku odst. 3 této Smlouvy (dále jen „Vozidlo“) a Nájemce se zavazuje zaplatit za to Pronajímateli sjednané nájemné ve výši uvedené v článku III. této smlouvy. dle článku III.
 1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy. Ujednání této Smlouvy mají přednost před ujednáními OP..
 1. Předmětem pronájmu je Vozidlo:

Druh vozidla: Osobní automobil Vozidlo tovární značky: Škoda Octavia Combi Obchodní označení vozidla dle VTP: Octavia RZ: 1A1 1234 VIN: 2H4RJFGTZUC238453 barva: Stříbrná metalíza s vybavením dle protokolu o předání vozidla (dále jen „Protokol o předání vozidla“), který tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy.

 1. Vedle Protokolu o předání vozidla sepíší Strany také protokol o vrácení vozidla (dále jen „Protokol o vrácení vozidla“), jehož vzor tvoří přílohu č. 3. této Smlouvy.

II. Doba nájmu

 1. Nájem se sjednává od  xx.xx.xxxx, 8:00 hodin na do xx.xx.xxxx, 8:00 hodin, to znamená na x dní
 1. Před začátkem nájmu Nájemce složil Pronajímateli peněžitou kauci ve výši xxxx,- Kč (dle platného ceníku autopůjčovny) jako garanci za případné škody a neuhrazené Nájemné či jiné pohledávky Pronajímatele za Nájemcem vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou.

III. Nájemné

 1. Cena nájmu je sjednána za dobu nájmu uvedenou v článku II a to ve výši xxxx,- Kč vč. DPH za den bez limitu volných kilometrů. (ceny pronájmu jsou uvedeny v našem ceníku)
 2. Placení nájemného upravují OP.

IV. Osoby oprávněné řídit Vozidlo, zahraniční cesta

 1. Smluvní strany se dohodly, že osobami oprávněnými řídit Vozidlo jsou:

Nájemce a dále: následující osoby:   Jméno a příjmení Bytem: Datum narození:

 1. Smluvní strany se dohodly, že Vozidlo smí/nesmí být použito pro cestu do zahraničí.

V. Sankce

 1. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení následujících povinností, které jsou stanoveny touto Smlouvou a OP:

a)     poruší-li Nájemce povinnost, že vozidlo smí řídit pouze Nájemce či osoby stanovené v této Smlouvě. b)     v případě, že Nájemce zadá opravu vozidla bez souhlasu Pronajímatele nebo zadá opravu mimo autorizované servisy nebo servis určený Pronajímatelem c)     poruší-li Nájemce zákaz použít Vozidlo pro cestu do zahraničí či použije-li Vozidlo k cestě mimo stanovené státy.  

 1. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou nevrácenou věc patřící do předaného příslušenství Vozidla při skončení nájmu.
 1. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, vrátí-li Pronajímateli Vozidlo s nedoplněnou nádrží pohonných hmot, nebo vrátí-li vozidlo znečištěné a dále je nájemce povinen zaplatit náklady na doplnění nádrže pohonných hmot v plné výši
 1. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování na účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody v plném rozsahu.
 1. V případě ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo nevrácení ZK je Pronajímatel oprávněn požadovat na Nájemci náhradu za ZK ve výši 500,- Kč.

VI. Ostatní a závěrečná ujednání

 1. Nebude-li předmět nájmu způsobilý k provozu, má Nájemce právo odmítnout vozidlo převzít, a zjistí-li tuto skutečnost až dodatečně, má právo jej vrátit a žádat

a)     odstranění vady, nebo b)     odevzdání jiného vozidla, nebo c)     odstoupení od smlouvy  

 1. Nájemce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se s OP a Ceníkem seznámil a souhlasí s nimi. Nájemce souhlasí s tím, aby si Pronajímatel pořídil kopie jím předkládaných dokladů, jakož i s tím, aby Pronajímatel jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ukládal a používal za účelem naplnění této Smlouvy.

 

 1. Případné spory vzniklé při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se přednostně nepodaří odstranit jednáním, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.
 1. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran přísluší jeden.

Přílohy:   č. 1 OP č. 2  Protokol o předání vozidla č. 3  Protokol o vrácení vozidla

  V Praze dne xx.xx.2015   V Praze dne xx.xx.2015
  Royal Golf Shop s,r.o       ______________________________   Pronajímatel           ______________________________   Nájemce

Příloha č. 1

Obchodní podmínky

1)             Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky pronájmu vozidel, práva a povinnosti Pronajímatele, kterým je společnost Royal Golf Shop s.r.o a Nájemců motorových vozidel. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o nájmu vozidla. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou závazná pro Pronajímatele i Nájemce a lze je měnit jen dohodou smluvních stran, a to výhradně písemnou formou (dodatky, změny ve smlouvě). 2)             Nájemcem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo instituce, která splňuje podmínky pro uzavření smlouvy, tak jak je stanovuje Pronajímatel. Splněním podmínek ze strany Nájemce nevzniká Nájemci právní nárok na uzavření smlouvy o pronájmu. Pronajímatel si vyhrazuje právo smlouvu se zájemcem o pronájem kdykoliv neuzavřít. 3)             Nájemce – fyzická osoba musí splňovat následující podmínky: –        státní občanství ČR (v jiném případě bude posouzeno individuálně) –        platný občanský průkaz –        platný řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, které platí již nejméně 18 kalendářních měsíců –        u nových zákazníků doklad pro ověření adresy trvalého bydliště (SIPO, bank. výpis, účet za telefon apod.) –        kauce v hotovosti, jejíž výše je stanovena individuálně podle typu nájmu, viz aktuální Ceník autopůjčovny. 4)             Nájemce – právnická osoba (popř. OSVČ) nebo instituce musí splňovat následující podmínky: –        aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list nebo jiná listina tohoto charakteru (Pronajímatel si může vyžádat i jinou listinu např. Osvědčení o přidělení DIČ apod.) –        písemná objednávka s podpisem statutárního zástupce popř. OSVČ, popřípadě s podpisem zmocněnce na základě plné moci popř. pověřeným pracovníkem příslušného oddělení. –        řidič popř. řidiči vozidla (zaměstnanci/pověřené osoby) doloží platný řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, které platí již nejméně 18 kalendářních měsíců –        kauce v hotovosti, lze dohodnout individuálně. 5)             Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Před uzavřením smlouvy o pronájmu bude Nájemce seznámen s obsluhou a údržbou pronajímaného vozidla (dále jen „vozidlo“). Uzavřením smlouvy Nájemce prohlašuje, že ovládá řízení a obsluhu vozidla v potřebném rozsahu a nejsou mu známy žádné překážky v řízení (zdravotní, právní apod.). Je-li ve smlouvě uvedena jiná/další osoba, oprávněná užívat vozidlo (řidič/skupina řidičů), platí pro ni totéž a za správnost a pravdivost prohlášení ručí Nájemce. 6)             Vozidlo smí používat pouze Nájemce popř. osoby, které jsou uvedeny ve smlouvě jako osoby, které jsou oprávněné vozidlo užívat. Pokud na straně Nájemce vzniknou v době trvání smlouvy nové skutečnosti, které by mohly být v rozporu s těmito obchodními podmínkami, je Nájemce povinen bezodkladně o nich informovat Pronajímatele. 7)             Na základě smlouvy přenechává Pronajímatel Nájemci k užívání motorové vozidlo. Specifikace vozidla je uvedena ve Smlouvě. Technický stav, rozsah povinné výbavy (dle Zák. č.361/2000 Sb.), rozsah doplňkové výbavy a příslušenství, objem pohonných hmot v nádrži jsou uvedeny v protokolu u předání vozidla. 8)             Za pronájem vozidla přísluší Pronajímateli odměna ve formě nájemného, které je hrazeno Nájemcem. Výše nájemného se řídí podle Ceníku nebo individuální dohodou. Cena, která je uvedená ve Smlouvě je vždy závazná, změnu lze učinit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě s podpisy obou stran. Pronajímatel může před uzavřením smlouvy vyžadovat od Nájemce hotovostní kauci, která je Nájemci následně vrácena v plné výši při řádném vrácení vozidla. Vzniknou-li Pronajímateli v souvislosti se smlouvou jakékoliv pohledávky za Nájemcem, souhlasí Nájemce s tím, že mohou být přednostně hrazeny z této kauce. Výše kauce se řídí podle aktuálního ceníku nebo dohodou. 9)             Vozidlo se vrací se stejnou zásobou pohonných hmot, s jakou byl zapůjčen. V opačném případě bude Nájemci doúčtována částka nedotankovaných spotřebovaných pohonných hmot. Cena pohonných hmot je stanovena jako aktuální v místě a čase. Množství a typ pohonných hmot je uvedený protokolu o předání vozidla. 10)          Nájemné je hrazeno Nájemcem při vrácení vozidla. U dlouhodobých pronájmu (více než 1 měsíc) je Nájemce povinen hradit nájemné průběžně, vždy po měsíci užívání. Nájemné je hrazeno hotově, případně platební kartou. Lze dohodnout i bezhotovostní úhradu, bude posuzováno individuálně, v tom případě musí být vždy písemně uvedeno ve Smlouvě. 11)          Pokud Nájemce neuhradí nájemné včas, Pronajímatel mu bude účtovat smluvní pokutu ve výši 1% denně z dlužné částky. 12)          Denní nájemné se rozumí nájemné za použití vozidla na dobu 24 hodin od zapůjčení. Měsíčním paušálem se rozumí nájemné za používání vozidla po dobu 30-ti dnů. 13)          Pokud není uvedeno jinak, vrací se vozidlo nejpozději k termínu, který je uvedený ve Smlouvě. Pokud není uvedeno jinak, vrací se vozidlo v místě provozovny na adrese Bělohorská 167/164, Praha 6, 169 00 a to v provozní dobu. V případě dohodnutého přistavení / vyzvednutí vozidla bude účtován poplatek dle platného ceníku, lze dohodnout individuálně. 14)          Pokud nedojde ve stanoveném termínu k vrácení vozidla, bude to považováno za  závažné porušení smlouvy a Pronajímatel si v tom případě vyhrazuje právo podniknout potřebné kroky k zajištění vozidla.  Za dobu prodlení bude Nájemci účtováno nájemné ve dvojnásobné výši a dále všechny náklady, které Pronajímateli v souvislosti se zajištěním vozidla bezprostředně i následně prokazatelně vzniknou. 15)          V případě situace popsané v čl.14 může Pronajímatel využít všech zákonných prostředků, aby zajistil své vozidlo od Nájemce, který ho neoprávněně užívá. Může být u Policie ČR podáno trestní oznámení pro podezření z podvodu a neoprávněného užívání cizí věci., spolu s vyhlášením celostátního pátrání po pohřešovaném vozidle. 16)          Pronajímatel zakazuje Nájemci vozidlo dále pronajímat (podnájem) třetím osobám. Vozidlo smí být používáno Nájemcem pouze tak, jak je obvyklé. Je zakázáno používat ho mimo značené komunikace nebo ke sportovním účelům. Bez souhlasu Pronajímatele nesmí být prováděny žádné opravy nad rámec běžné údržby, žádné úpravy a zásahy do vzhledu nebo funkce vozidla. Ve vozidle je zakázáno kouřit. Za porušení tohoto zákazu je Pronajímatel oprávněn účtovat pokutu ve výši 1000,- Kč. 17)          Nájemce je povinen v případě dlouhodobého pronájmu vždy přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce popř. plánované údržbě. 18)          V případě technických problémů, dopravní nehody, jiného poškození vozidla nebo odcizení vozidla je Nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Pronajímatele.  Následně je Nájemce povinen řídit se pokyny Pronajímatele, které se budou týkat řešení a odstraňování následků této události na vozidle. Bez vědomí a souhlasu autopůjčovny nesmí Nájemce při poruše nebo dopravní nehodě jakkoliv opravovat poškozené vozidlo, rovněž nesmí s vozidlem jinak manipulovat (např. odtažení). Výjimku tvoří případy, kdy to nařídí Policie ČR popř. vozidlo brání provozu nebo bezprostředně ohrožuje zdraví či majetek jiných osob. 19)          V případě dopravní nehody je Nájemce povinen kompletně a správně sepsat Zápis o dopravní nehodě, který mu byl předán spolu s vozidlem. V opačném případě může být na základě rozhodnutí pojišťovny dopravní nehoda posouzena jako zaviněná Nájemcem. 20)          V případě Nájemcem nezaviněné dopravní nehody není Nájemce povinen platit spoluúčast na nehodě. 21)          V případě Nájemcem zaviněné dopravní nehody je Nájemce povinen uhradit celou vzniklou škodu. Pokud je škoda vyšší než 5000,- Kč, je Nájemce povinen uhradit spoluúčast na nehodě ve výši 5% z vzniklé škody, nejméně však 5.000,- Kč, rozhodující je výpočet pojišťovny popř. výsledky šetření Policie ČR. 22)          V případě odcizení vozidla není Nájemce povinen platit spoluúčast. Vozidlo však musí být řádně uzamčeno, pokud je vybaveno zabezpečovacími prvky např. zamykání řadicí páky, musí být použito. V tomto případě je rozhodující výsledek šetření Policie ČR. Pokud dojde k odcizení, kdy vozidlo nebylo řádně uzamčeno nebo zabezpečeno, je Nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu 10.000,- Kč. 23)          Pokud pojišťovna nebude krýt náklady na likvidaci škodní události z důvodu závažného pochybení ze strany Nájemce, může Pronajímatel na Nájemci vymáhat vzniklou škodu v plné výši. Jedná se například o nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek, popř. nehody způsobené závažným porušením dopravních předpisů apod. 24)          V případě poškození vozidla Nájemcem způsobem, který není dopravní nehodou a nevztahuje se na něj pojištění vozidla, je Nájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Jedná se zejména o nesprávné používání, průrazy pneumatik, poškození interiéru, natankování nevhodného typu pohonných hmot apod. 25)          V případě závažného porušení Smlouvy o nájmu si Pronajímatel vyhrazuje právo na jednostranné zrušení nájemní smlouvy a právo na zajištění vozidla, jak je uvedeno v čl.14 a 15 těchto půjčovních podmínek. Dále je v tomto případě Pronajímatel oprávněn Nájemci naúčtovat veškeré škody a náklady, které na vozidlu v přímém důsledku závažného porušení smlouvy vzniknou. 26)          Závažným porušením Smlouvy o nájmu se rozumí nesprávné používaní vozidla, používání vozidla osobami neuvedenými ve smlouvě, nevrácení vozidla v termínu uvedeném ve smlouvě, neuhrazení popř. pozdní uhrazení nájemného, závažné porušování dopravních předpisů (např. jízda v opilosti apod.), neohlášení dopravní nehody nebo jiného většího poškození Pronajímateli, neohlášení závažné technické poruchy Pronajímateli, nepřistavení vozidla k pravidelným servisním prohlídkám k Pronajímateli. 27)          Bude-li ve smlouvě o nájmu vozidla dohodnuto ujednání, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, popřípadě jej doplňuje, má přednost ujednání ve smlouvě o nájmu. 28)          Nájemce souhlasí s tím, aby Pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy.

……………………………………………..

                                                                                                                       Podpis nájemce

Příloha č.3 – Protokol o předání osobního vozidla  

    Druh vozidla: Osobní automobil Vozidlo tovární značky: Škoda Octavia Combi Obchodní označení vozidla dle VTP: Octavia RZ: 1A1 1234 VIN: 2H4RJFGTZUC238453 barva: Stříbrná metalíza       Datum a čas předání vozidla : Stav vozidla před jízdou: Doklady od vozidla: OTP, zelená karta, povinné ručení, tiskopis pojišťovny, doklad o dálničřní známce Výbava vozidla: Povinná výbava Zapůjčená výbava: Stav nádrže: Plná nádrž ( *  zaškrtněte skutečný stav) Podpisy